OR Tambo District Mun. (NWGA Region 20)

Imini yokufundisa amafama nge mpatho ntle Kwii Gusha Zoboya

Ngomhla we 13 ku April 2016, kwi lali yase Mbhobheleni kwisithili sase Libode, ku masipala wase Nyandeni, ophantsi komasipala o mbaxa we O.R Tambo, amafama asuka mbambo zone zika region 20 ebedibene ukuzakufunda banzi ngendlela esilungekileyo yokufuya, noku nonophela iigusha zoboya, kwakunye ne marike yoboya gabalala.

Le mfundiso yenzeka emveni kokuba u Mr. Luyanda Mpoposhe oyi Production Advisor yakwa NWGA ebezise iinkunzi zohlobo ze (Dohne Merino) eziyi 175, ku mafama ase Libode ngezolo (12 April 2016) phantsi kwenye yeenqubo zika NWGA yotshintsho lweenkunzi (Ram exchange programme)

Lona ibingumhla obuzole nasebukhweni bezinja, amafama Ase Libode ephume wonke ephelele, intente izele iphuphuma, kuba lomhla ubuzinyaswe nangamanye amafama aphuma kwezinye izithili zika Region 20.

Kwisi gaba sokuqala, emveni kolwamkelo lweendwendwe, U Mr. Mpoposhe u phakame wafundisa amafama ngee ndlela zokunonotshelwa kwee gusha zoboya, efundisa gabalala amafama ngee ndlela zoku phatha iinkunzi ababezifumana nge zolo, efundisa ngendlela yokuzityisa (feed mixing), wafundisa amafama ngeendlela, zoku nonotshelwa kwee gusha ezimithiyo, kuba kulo mmandla uninzi lwee gusha zizala ebusika(winter lambing season), wachaphazela ii ndlela zokunonophela amatakane agqibo kuzalwa, efundisa amafama ngeendlela zokwenza umthubi (Home made Artificial Colostrum) xana bethe bafa oonina besandulukuzala, kwakunye no kunqunyulwa kwe misila(Tail docking), nee ndlela zokuthena (castration), wafundisa na ngee nqubo zika NWGA, Ezifana nokuqeqesha amafama kwi wool sorting, sheep shearing njalo njalo.

Emveni koko kungene u Mr. Vuso osuka kwi Nkampani yakwa Cipla evelisa amayeza (ebiyenye yabaxhasi bale mini), u Mr. Vuso ufundise amafama ngeendlela zokunyanga iigusha, iindlela zokuthithela izifo, kwakunye neendlela ezisilungekileyo zokutofa nokuseza iimpahla, uye wanikela ngoothintela emaba setyenziswe kwii nkunzi ebeziziswe ngu NWGA nge zolo, kuyo yonke imibutho ekhoyo kwisithili sase Libode.

Kwisigaba sesibini kungene u Mr. Zolani Faye osuka kumzi wakwa BKB, efundisa amafama, nge Marike yoboya gabalala, ukungcoliseka koboya,ingozi yokuthengisa uboya ezi venini (speculators) iindlela ebalulekileyo yokulungisa uboya( wool sorting), indlela yokusa uboya e marikeni (wool transportation), kwakunye nendlela abasebenza ngayo bengumzi wakwa BKB

U Mr. Dinga ngu Sekela Mphathi (Assistant director: Nyandeni municipality) osuka kwi sebe lakwa DRDAR, uphakame ukufundisa amafama ngeenqubo zezesebe lakwa DRDAR, esenza amazwi enkuthazo kuwo onke amafama afuye iigusha zoboya.

Article by Luyanda Mpoposhe, NWGA Production Advisor: Region 20, Cell:  083 9780 225 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Save